Logo AndreiLOTO


Legislatie Salarii
Adaugat la data: 13.09.2015
Ultima actualizare (1): 30.01.2016
Actualizare 1 (30.01.2016): Normele de aplicare si Ordin determinare deduceri personale

Legea 227/2015 - Noul Cod Fiscal (2016)

In Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 a fost publicata Legea 227/2015 privind aprobarea Codului Fiscal care intra in vigoare incepand cu 01.01.2016.
Codul Fiscal stabileste, printre altele, cadrul legal privind impozitul si contributiile sociale obligatorii, inclusiv modul de calcul al acestora. Codul fiscal mai stabileste si faptul ca se bazeaza pe niste principii! Trei dintre principiile pe care se bazeaza noul Cod fiscal (Art. 3):
Art. 3.
...
- b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
- c) justeţea impunerii sau echitatea fiscală asigură ca sarcina fiscală a fiecărui contribuabil să fie stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcţie de mărimea veniturilor sau a proprietăţilor acestuia;
...
- e) predictibilitatea impunerii asigură stabilitatea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puţin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe şi contribuţii obligatorii.
Modificarea si completarea Codului fiscal este reglementat de Art. 4:
Art. 4.
(1) Prezentul cod se modifică şi se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilităţi existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an şi vor rămâne nemodificate cel puţin pe parcursul acelui an.
(3) În situaţia în care modificările şi/sau completările se adoptă prin ordonanţe, se pot prevedea termene mai scurte de intrare în vigoare, dar nu mai puţin de 15 zile de la data publicării, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2).
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) modificările care decurg din angajamentele internaţionale ale României.

Impozitul pe venit este reglementat de TITLUL IV. Printre prevederile acestui titlu:
- Pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), sunt scutiti de plata impozitului pe venit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si persoanele fizice care desfasoara activitati de creare de programe pentru calculator (Art. 60).
- Daca pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala se opteaza pentru calculul impozitului ca fiind final (16%), din venitul brut se deduc si contributiile sociale obligatorii retinute la sursa (Art. 73)!
- Nu sunt considerate venituri impozabile tichetele cadou, acordate in limita a 150 lei/persoana/ocazie: Paste, 1 iunie, Craciun, sarbatorilor similare ale altor culte religioase, 8 Martie (pentru salariate) (Art. 76, alin. (4))!
- Deducerea personala a crescut de la 250 la 300 Lei, respectiv pentru 4 sau mai multe persoane in intretinere se acorda suplimentar 200 lei fata de 100 (Deducerea totala ajungand la 800 lei)! A crescut si plafonul de la care deducerea este regresiva, de la 1000 la 1500 lei! A crescut si plafonul pana la care o persoana poate fi in intretinere de la 250 la 300 lei! (Art. 77)
- "Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în întreţinerea căruia/cărora se află aceştia" (Art. 77, alin. (4))
- La locul unde se afla functia de baza se deduce din venitul brut si primele de asigurare voluntara de sanatate conform Legii nr. 95/2006 suportate de angajati, in limita a 400 Euro/an! (Art. 78)
- "Deducerea specială pentru creditele restructurate, reglementată potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014, se acordă contribuabililor care obţin venituri din salarii la funcţia de bază sau venituri din pensii aferente lunilor cuprinse în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2017, în condiţiile stabilite potrivit actului normativ menţionat." ?!? (Art. 133, alin. (7))
Conform Art. 78, impozitul lunar la locul unde se afla functia de baza se determina prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul net si urmatoarele:
- deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
- cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
- contributiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 / scheme de pensii facultative calificate, suportate de angajati, in limita a 400 Euro/an;
- primele de asigurare voluntara de sanatate conform Legii nr. 95/2006 suportate de angajati, in limita a 400 Euro/an
In aceasta situatie, prevederile Art. 133, alin. (7) contravin prevederilor Art. 78!!!

Contributiile sociale obligatorii sunt reglementate de TITLUL V. Printre prevederile acestui titlu:
- Modalitatea de calcul a contributiilor individuale datorate pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor (Art. 146 (5)(6) - CAS, Art. 168 (5) - CASS, Art. 190 (5) - SOMAJ)!
- Se datoreaza CAS si pentru venituri din activitati independente, definite conform art. 67 (Art. 137)!
- Sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari de sanatate "g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia sau dacă nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară. În cazul în care venitul lunar realizat depăşeşte nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte acest nivel." (Art. 154) ?!?
- Se datoreaza contributie la sanatate si pentru veniturile din dividende si dobanzi (Art. 155, alin.(1), lit. f))!!!
- Incepand cu 01.01.2017, baza de calcul pentru contributia individuala la sanatate datorata pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor se plafoneaza la 5 salarii medii brute! (Art. 157, alin.(3))
- Persoanele fizice care realizeaza venituri specificate la Art. 179 alin. (1), datoreaza o contributie de asigurare de sanatate anuala minima reprezentand 12 salarii minime brute, cu exceptia celor care au calitatea de pensionar si cei prevazuti la Art. 154 alin. (1) lit. a), b) d)-g), adica persoanele exceptate de la plata contributiei de asigurari de sanatate cu exceptia sotului/sotiei si parintilor fara venituri proprii aflati in intretinerea unei persoane asigurate!!! (Art. 179, alin. (3) si (4))
- Persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care nu se incadreaza in categoria persoanelor exceptate de plata contributiei la sanatate sau suportate din alte surse, datoreaza contributie individuala la sanatate aplicata la salariul minim brut pe tara!!! (Art. 180)
- Sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari pentru somaj veniturile obtinute de pensionari! (Art. 189)

Concluzii preliminare

Observam si in acest Cod fiscal neconcordante intre articole (deducerile din salarii la functia de baza, scutirea de la plata CASS dar plata acestei contributii) dar si abuzuri grave (plata CASS daca nu sunt venituri, plata CASS la salariul minim daca venitul este sub acest plafon)!
Observam ca un depozit bancar care genereaza o dobanda de 1 leu/luna creeaza obligatie de plata de 66 lei/luna (pentru un salar minim preconizat de 1200 lei) pentru un sot/sotie sau parinte aflat in intretinere deoarece dobanda este considerat venit pentru care se datoreaza sanatate!
Observam ca un salariat care castiga 100 lei/luna datoreaza 6 lei CASS, dar un salariat care castiga 100 lei/luna si are un depozit bancar care genereaza o dobanda de 1 leu/luna creeaza obligatie de plata de 66 lei/luna (pentru un salar minim preconizat de 1200 lei)!
Observam ca principiile specificate la Art. 3 nu au o valoare foarte mare:
- "elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare" (determinarea deducerii la functia de baza pentru angajatii care se incadreaza la prevederile Art. 133 alin. (7));
- "justeţea impunerii sau echitatea fiscală asigură ca sarcina fiscală a fiecărui contribuabil să fie stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcţie de mărimea veniturilor sau a proprietăţilor acestuia" (plata CASS la un plafon minim, chiar daca persoana respectiva nu realizeaza acel venit minim);
- "predictibilitatea impunerii asigură stabilitatea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puţin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe şi contribuţii obligatorii" (acest principiu este anulat de exceptia de la Art. 4 alin. (4))!!!
In Codul fiscal valabil pana la 31.12.2015 (Legea 571/2003), la Art. 4 era specificat:
" (1) Prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia.
(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege.
"
Acest lucru nu i-a impiedicat pe guvernanti sa modifice Codul fiscal prin Ordonante de urgenta, respectiv modificarile sa intre in vigoare cu alta data decat prima zi a anului urmator!
In urma unei sesizari facute legat de incalcarea repetata a Art. 4 din Codul fiscal, in baza raspunsului cu nr. R467/19.03.2015 primit de la Consiliul Legislativ, am fost informat ca:
"In conformitate cu art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, act normativ de nivel ierarhic superior Legii nr. 571/2003 "Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora."
Prin urmare, Legea nr. 571/2003 se modifica si se completeaza prin lege, precum si prin ordonanta de urgenta a Guvernului in situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata.
"
Conform Constitutiei Romaniei, Art. 104 alin. (1), "Primul-ministru, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului vor depune individual, în faţa Preşedintelui României, jurământul de la articolul 82." care prevede, printre altele "să respect Constituţia şi legile ţării"!!!
Conform Constitutiei Romaniei, Art. 31 alin. (2), "Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal."!!!
In concluzie, autoritatile publice aplica parti din lege/constitutie care le convin lor! Conform raspunsului primit de la Consiliul Legislativ, Art. 4 din vechiul si noul Cod fiscal este neconstitutional deoarece incalca prevederile Art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei prin limitarea unor drepturi acordate Guvernului!!! Mai mult, daca ar fi sa cred raspunsul primit de la Consiliul Legislativ, Art. 4 din Codul Fiscal incalca si prevederile Art. 31 alin. (2) din Constitutia Romaniei privind informarea corecta cu privire la modificarile Codului fiscal!!!

Declararea impozitelor si contributiilor cu retinere la sursa

Incepand cu anul 2011, impozitele si contributiile retinute la sursa (venituri din salarii si asimilate salariilor, precum si alte categorii de asigurati) se declara pe Declaratia 112, reglementata pe parcursul timpului prin mai multe acte normative (HG 1397/2010, Ordin 1045/2012, Ordin 1977/2013)!
Desi Codul fiscal este cel care stabileste baza de calcul pentru diferite contributii/impozite si prevede modalitatea de calcul al acestora iar actele normative care reglementeaza Declaratia 112 au rolul de a stabili modul de completare a diferitelor informatii, inclusiv a bazelor de calcul si a contributiilor/impozitelor calculate conform Codului Fiscal, in anumite situatii, pentru a putea depune Declaratia 112 contribuabilii sunt nevoiti sa apeleze la improvizatii/artificii, inclusiv prin recalcularea contributiilor in anumite situatii, incalcand modalitatea de calcul prevazuta in Codul fiscal!!!
Desi Codul fiscal este cel care stabileste modalitatea de calcul a contributiilor individuale, principiul fiind acelasi (neclar) la toate cele trei contributii (CAS, CASS, Somaj), pe Declaratia 112 contributiile la CAS si CASS se aplica prin rotunjirea la suma bazelor de calcul aferente tuturor veniturilor din salarii si asimilate salariilor pe care un angajat le are la acelasi angajator intr-o luna, respectiv contributia individuala la Somaj se calculeaza prin aplicarea rotunjirii la baza de calcul aferenta fiecarui contract in parte! Conform raspunsului primit de la DGFP Maramures inregistrat cu numarul 59377/07.07.2014 am fost informat ca contributia individuala la Somaj este reglementata suplimentar de instructiunile de completare a Declaratiei 112!!!
Desi Codul fiscal specifica faptul ca nu se datoreaza contributie la somaj pentru veniturile obtinute de pensionari, Declaratia 112 nu se poate depune in situatia in care un angajat se pensioneaza in timpul lunii si se reangajeaza in aceeasi luna la acelasi angajator! In loc sa rezolve problema, cei de la ANAF specifica faptul ca in aceasta situatie se datoreaza contributie la SOMAJ pentru ambele contracte (?!?), respectiv ca un angajat nu se poate pensiona decat cu data de 1 (lucru infirmat de legislatie si de catre cei de la Casa de Pensii)!!!
Ca si o concluzie dureroasa, tocmai autoritatile va obliga, in anumite situatii, sa incalcati prevederile Codului fiscal pentru a putea respecta alte prevederi legale cum ar fi obligativitatea de a depune anumite declaratii!!!

Actualizare 1 (30.01.2016): Normele de aplicare si Ordin determinare deduceri personale

Normele de aplicare ale Legii 227/2015 (Codul fiscal) sunt reglementate de HG 1/06.01.2016 (publicat in Monitorul Oficial Nr. 22/13.01.2016)!
Am solicitat ANAF-ului (prin intermediul Asistenta contribuabil - problema sesizata poate cuprinde maxim 500 caractere), printre altele, clarificari cu privire la prevederile Art. 154, alin. (1), lit. g), pentru situatia in care persoanele respective au mai multe surse de venit de la platitori diferiti (femeile insarcinate si lauzele)!
Intr-un final primesc raspuns (Nr. 95045/20.10.2015) prin care sunt informat ca nu sunt suficient de clar si concis si ca nu rezulta ca as fi pus o intrebare!
Odata cu aparitia normelor de aplicare ale Legii 227/2015 (HG 1/2016), am aflat ca "În cazul persoanelor prevăzute la art. 154 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, verificarea condiţiei privind nivelul venitului realizat se efectuează de către organul fiscal, în anul următor celui de realizare a venitului ..." (Capitolul III, Sectiunea 1, Punctul 10, Alin. (2))!
Putem observa ca LEGEA spune ca baza de calcul al contributiei reprezinta numai partea de venit care depaseste salariul minim, iar din normele de aplicare ale LEGII aflam ca baza de calcul al contributiei reprezinta venitul integral si ANAF-ul va da inapoi anul urmator ce nu ar fi trebuit sa vi se retina!!!
Conform Art. 66 si Art. 77, alin. (2) din Legea 227/2015 (Codul fiscal), deducerile personale sunt degresive si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice!
In Monitorul Oficial Nr. 52 din 25.01.2016 a fost publicat Ordinul MFP nr. 52/14.01.2016 - aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, incepand cu luna ianuarie 2016, ordinul fiind semnat de un secretar de stat!
Conform Art. 1 din Ordinul 52/2016, aflam ca se aproba calculatorul pentru determinarea deducerilor personale in baza Legii 227/2016 privind Codul fiscal! Din pacate pentru Ministerul Finantelor Publice, Legea 227 privind Codul fiscal este din anul 2015!!! Astept cu nerabdare Legea 227/2016 pentru a vedea ce prevede Art. 66 si Art. 77 si ce legatura va avea cu deducerea personala!
Conform Art. 6 din Ordinul 52/2016, aflam cu stupoare ca "Prin venituri din salarii realizate incepand cu luna ianuarie 2016 se intelege orice suma primita sub forma de salarii incepand cu data de 1 ianuarie 2016, cu exceptia platilor reprezentand lichidarea pe luna decembrie 2015."!!!
In situatia in care un angajat primeste in 2016 salariul aferent lunii Noiembrie 2015, conform Art. 6 din Ordinul 52/2016 deducerea personala, si implicit impozitul, se calculeaza conform prevederilor noului Cod fiscal (Legea 227/2015)! Doar ca aceasta prevedere contravine cu prevederea Art. 133 din Legea 227/2015 ("(1) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2015, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului.")!
Observam din nou ca inainte de a aplica o prevedere legala, acesta trebuie tradusa si adaptata realitatii dupa ce in prealabil s-a contactat si "spiritul legii" care stie ce a vrut sa spuna legiuitorul!
Prevederile legale:
Art. 1 Se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, stabilit potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6 Prin venituri din salarii realizate începând cu luna ianuarie 2016 se înţelege orice sumă primită sub formă de salarii începând cu data de 1 ianuarie 2016, cu excepţia plăţilor reprezentând lichidarea pe luna decembrie 2015.
Prevederile legale, dupa "traducere si adaptare":
Art. 1 Se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, stabilit potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6 Prin venituri din salarii realizate începând cu luna ianuarie 2016 se înţelege orice sumă primită sub formă de salarii începând cu drepturile salariale aferente lunii Ianuarie 2016.
© ANDREILOTO - Ministerul Finantelor Publice, Guvernul Romaniei, Parlamentul Romaniei sau alta entitate poate sa corecteze printr-un act normativ prevederile Ordinului 52/2016, cu specificarea sursei!
Oare ce este asa de greu ca o Lege sa fie CLARA si CORECTA?Comentarii

Momentan nu exista comentarii.

Adauga comentariu

* Informatie obligatorie
(nu va fi afisat)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Quote Insert line Bullet list Numeric list Link
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
1000
 
Memoreaza datele mele din formular pe acest calculator.
 
 
Powered by Commentics